Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN THE OVEN B.V.

 

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Artikelen”: al het door The Oven b.v. in de handel gebrachte kleding, promotionele artikelen, merchandise, premiums, point of sales, en overige artikelen “Afnemer”: alle (potentiële) afnemers van artikelen, waaronder begrepen brouwerijen, groothandelaren en detaillisten “Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen The Oven b.v. en de Afnemer “The Oven”: The Oven b.v. “Voorwaarden”: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

2  TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met de Afnemer, waarbij The Oven als (potentieel) verkoper of leverancier van Artikelen optreedt.
2.2 Toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van The Oven zijn vrijblijvend. Alle opdrachten aan The Oven, hieronder begrepen de opdrachten opgenomen door vertegenwoordigers van The Oven, worden vrijblijvend genoteerd.
3.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door The Oven van de opdracht van de Afnemer dan wel door uitvoering van de opdracht door The Oven.
3.3 Iedere opdracht wordt beschouwd als een separate Overeenkomst.

4 PRIJZEN EN LEVERING

4.1 Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn van The Oven en exclusief omzetbelasting.
4.2 Met  The Oven overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Alle leveringen geschieden af fabriek/magazijn van The Oven, The Oven AG respectievelijk een door The Oven gekozen en genoemde andere fabriek/magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Afnemer draagt de zorg, en daarmede ook het risico, voor het vervoer van de Artikelen. The Oven kan met de Afnemer overeenkomen dat The Oven voor het vervoer zal zorgdragen ook in dat geval geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de Afnemer.

5 BETALING

5.1 Betaling door de Afnemer dient binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum plaats te vinden. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting en/of opschorting.
5.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer terstond opeisbaar en is de Afnemer in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.3 Vanaf het moment waarop de Afnemer in verzuim is, is hij onverminderd de overige rechten van The Oven een rente verschuldigd ten bedrage van een percentage van vier (4) punten boven de op dat moment geldende depositorente van de Europese Centrale Bank met een minimum van de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties. 5.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een maximum van 15% van de hoofdsom, die The Oven maakt als gevolg van het niet nakomen door de Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Afnemer.
5.4 Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, dan de gerechtelijke kosten, vervolgens de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de Afnemer.
5.5 De Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Alle door The Oven aan de Afnemer geleverde en te leveren Artikelen blijven eigendom van The Oven, zolang de Afnemer nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst, in welke gevallen de Afnemer daarover uitsluitend kan beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
6.2 In geval van verzuim als bedoeld in 5.2 is The Oven gerechtigd de Artikelen die aan haar toebehoren zelf en voor rekening van de Afnemer terug te (doen) halen van de plaats(en) waar zij zich bevinden. De Afnemer verleent The Oven reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

 

7 VERPAKKINGEN

7.1 Alle prijzen zijn inclusief verpakking, tenzij anders vermeld. Verpakkingen, met uitzondering van pallets, worden niet door The Oven teruggenomen.
7.2 Door The Oven bij de Afnemer in rekening gebrachte pallets worden, mits binnen drie (3) maanden na levering in goede staat aan The Oven geretourneerd, voor de in rekening gebrachte prijs teruggenomen. Door The Oven aan de Afnemer ter beschikking gestelde pallets blijven eigendom van The Oven.

 

8 ZEKERHEID

8.1 Indien goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Afnemer op eerste verzoek van The Oven verplicht terstond genoegzame, en in een door The Oven gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet heeft voldaan, is The Oven gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de Afnemer aan een verzoek als bedoeld in 8.1 niet binnen veertien (14) dagen nadat het is gedaan, gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar .

9 INTELLECTUELE EIGENDOM EN KNOW HOW

9.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc. die door The Oven aan de Afnemer zijn en/of worden verstrekt, blijven eigendom van The Oven. De Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de Artikelen waarop zij betrekking hebben.
9.2 De Afnemer is niet gerechtigd de in 9.1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij The Oven uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
9.3 Bij overtreding van het in 9.1 en/of 9.2 bepaalde is de Afnemer voor iedere overtreding een boete van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van The Oven jegens de Afnemer.

10 RECLAMATIE EN VERJARING

10.1 De Afnemer heeft de verplichting om onverwijld na de levering te onderzoeken of de Artikelen aan de Overeenkomst beantwoorden. Een reclame dient schriftelijk en onverwijld na de ontdekking van een tekortkoming te geschieden, met dien verstande dat, indien het een uitwendig waarneembaar gebrek betreft, de reclame uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van de levering dient te geschieden.
10.2 Wordt een reclame gegrond bevonden, dan is The Oven gehouden tot levering van het ontbrekende, herstel of vervanging van desbetreffend(e) Artikel(en) of vermindering van de koopprijs naar evenredigheid van het gebrek, zulks ter keuze van The Oven.
10.3 Vorderingen en verweren die ertoe strekken te betogen dat geleverde Artikel(en) niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) maand na de datum van de levering.

11 GETALLEN, MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkoming.
11.2 De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

12 ONTBINDING/BEVRIJDING

12.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst en/of daarop toepasselijk recht mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering (alle drie insolventieprocedures zoals geregeld in de Faillissementswet), de opening van enige insolventieprocedure genoemd in Bijlage A behorend bij Verordening (EG) nr 1346/2000 betreffende insolventieprocedures van 29 mei 2000, PbG L 160 of stillegging, ontbinding en/of vereffening van het bedrijf van de Afnemer, is  The Oven te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. The Oven is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
12.2 Indien de behoorlijke nakoming door The Oven ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor haar rekening komen, waaronder de omstandigheden in 12.3 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft The Oven het recht de Overeenkomst te ontbinden. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van The Oven komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, van personen van wie The Oven bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt ongeschiktheid van zaken waarvan The Oven bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt uitoefening door een derde jegens de Afnemer van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van een tussen de Afnemer en die derde met betrekking tot de door The Oven geleverde Artikelen gesloten Overeenkomst werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in, uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
12.3 Indien de Afnemer, nadat The Oven hem daartoe een termijn van veertien (14) dagen heeft gesteld, niet aan de levering meewerkt, is The Oven van haar verplichtingen uit de Overeenkomst ter zake waarvan de termijn is gesteld, bevrijd.

13 SCHADEVERGOEDING

13.1 The Oven is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen en zaken.
13.2 The Oven is niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde Artikelen die te wijten zijn aan onjuist of onzorgvuldig vervoer, opslag of behandeling door de Afnemer.
13.3 The Oven is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is te wijten.
13.4 De aansprakelijkheid van The Oven onder een Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

14 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen The Oven en de Afnemer is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige Overeenkomst alsmede van alle geschillen omtrent deze Voorwaarden.

15 CONVERSIE

15.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

16 NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

16.1 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.

17 DEPOT

17.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.